Agenda konferencji, 17 kwietnia 2018r., Airport Hotel Okęcie, Warszawa

8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9.00 - 9.10

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

Przemysław Gamdzyk

CEO & Meeting Designer, Evention

Łukasz Suchenek

Content Manager, Evention

Sesja plenarna

9.10 - 9.40

Robotyzacja procesów biznesowych - od optymalizacji do transformacji modelu działania firmy

W chwili obecnej coraz więcej przedsiębiorstw w mniejszym lub większym zakresie wdrożyło lub planuje wdrożyć u siebie rozwiązania klasy RPA (Robotic Process Automation). Pojawia się pytanie – jaki może być scenariusz wykorzystania tej technologii. Na bazie doświadczeń organizacji które prace w tym obszarze zaczęły już kilka lat temu można zidentyfikować kilka różnych sposobów wykorzystania tego podejścia. Część z firm może zatrzymać się na punktowo wdrożonych rozwiązaniach RPA, część będzie automatyzować poszczególne procesy lub obszary, a tylko nieliczne będą postrzegły wdrożenie zrobotyzowanej automatyzacji procesów jako okazję do transformacji modelu działa przedsiębiorstwa. Oczywiście każda z tych trzech ścieżek wiąże się z innym podejściem -nie tylko na etapie wdrożenia, ale również utrzymania, zarządzania zmianą i dalszego rozwoju.

Prezentacja poświęcona będzie sposobowi doboru właściwego modelu wdrażana RPA w przedsiębiorstwie i konsekwencjom – zarządczym, organizacyjnym i technologicznym tego wyboru.

Prof. Andrzej Sobczak

Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

9.40 - 10.10

W jakie narzędzia automation warto zainwestować zależnie od potrzeb firmy – przegląd rozwiązań dostępnych na rynku

Paweł Zarudzki

Starszy Menedżer, Deloitte Consulting

10.10 - 10.40

Opłacalność robotyzowania procesów. Strategia długofalowa czy efekt natychmiastowy? Case studies

Ekosystem Robotic Process Automation ulega ciągłym przemianom. Firmy redefiniują swoje podejście w związku z rozwojem technologii przetwarzania danych czy konsekwencjami zmian demograficznych. Na co zwrócić uwagę i jaki model wprowadzania RPA do organizacji wybrać by uzyskany efekt zadowolił interesariuszy?

Bartosz Kochanowski

Head of Robotic Competence Center, Rhenus Data Office Polska

10.40 - 11.10

Case study: Biznes czy IT? Kto powinien być inicjatorem zmiany i odpowiadać za analizę obszarów do automatyzacji – podział odpowiedzialności na etapie planowana wdrożenia robotyzacji w firmie

Wady i zalety zaszeregowania obszaru RPA w biznesie. Etapy rozwoju robotyki na przykładzie Nordea. Hub’n spoke model i jego zastosowanie

Agnieszka Belowska-Gosławska

Head of Robotics, Nordea

11.10 - 11.40

Przerwa na kawę

Sesje równoległe

ŚCIEŻKA BIZNESOWA

Prowadzenie: Przemysław Gamdzyk, Evention

ŚCIEŻKA WDROŻENIOWA

Prowadzenie: Łukasz Suchenek, Evention

11.40 - 12.00

Case study: Potencjał informatyzacji i automatyzacji procesów w organizacji CUW w Siemens Polska

11.40 - 12.00

Jak zaplanować i przeprowadzić wdrożenie od A do Z

Strategia RPA/BPA w Siemens AG. Harmonizacja procesów z wykorzystaniem Lean jako metodyki ciągłego doskonalenia. Przygotowanie kulturowe organizacji na zmiany. Informatyzacja i automatyzacja  w CUW Siemens w Warszawie – założenia i realizacja planu, wykorzystywane narzędzia.

Przeprowadzenie projektu pilotażowego i zbudowanie pierwszego bota, to dopiero pierwszy krok we wdrażaniu Robotic Process Automation. W trakcie wystąpienia zostaną omówione najważniejsze aspekty w budowaniu metodologii i procesów wdrażania RPA na szeroką skalę.

Piotr Pawłowski

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Siemens

Bartosz Woliński

Head of Project and Operations Support Office, Siemens

Dominik Jaskulski

RPA Consultant, Office Samurai

12.00 - 12.05

Przerwa na zmianę sal

12.05 - 12.25

Aspekty procesowo-organizacyjne wdrożenia automatyzacji – jak przygotować organizację na wdrożenie automatyzacji od strony operacyjnej i technicznej

12.05 - 12.25

Case study: Jak wdrażać automatyzację, żeby nie przestraszyć pracowników; jak komunikować w firmie konieczność automatyzacji

Wdrożenie automatyzacji ma za zadanie ułatwić pracę oraz zmniejszyć koszty. Aby uzyskać korzyści z wdrożenia automatyzacji należy organizację na taką zmianę przygotować. Podczas prezentacji o tym jak rozpocząć, które procesy możemy automatyzować, jak przekonać biznes.

Marcin Basaj

Dyrektor IT, Fraikin

Elżbieta Solińska

Dyrektor Obszaru Operacji Bankowych, Santander Bank Polska

12.25 - 12.30

Przerwa na zmianę sal

12.30 - 12.50

Cyfrowa transformacja a kwestie bezpieczeństwa IT – jak minimalizować ryzyko cyberataku

12.30 - 12.50

Case study: Integracja systemów na potrzeby wdrożenia automatyzacji

Automatyzujemy – ponieważ chcemy optymalizować procesy, minimalizować koszty, kładziemy nacisk na  satysfakcję klienta (wewnętrznego i zewnętrznego). Ale czy patrzymy również na bezpieczeństwo nowego procesu lub ryzyko utraty danych? Podczas prezentacji spróbuję poruszyć kluczowe kwestie automatyzacji z perspektywy cyberbezpieczeństwa. Czego należy unikać? Co należy wziąć pod uwagę? Jak odnieść się do ryzyka cyberataku w przypadku planowania cyfrowej transformacji.

Celem integracji systemów informatycznych jest automatyzacja przepływu, mapowanie danych i funkcji pomiędzy systemami. Jednak integracja systemów informatycznych to nie tylko tworzenie mechanizmów komunikacji i wymiany danych pomiędzy systemami. W prezentacji przedstawię, jak prowadzimy analizę, modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi oraz zapewniamy ich spójność na styku różnych działów przedsiębiorstwa.

Michał Nieżurawski

EMEA Regional Information Security Officer, Baxter Healthcare

Monika Hyra

Zastępca Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego i Kierownik Działu Controllingu ,

12.50 - 12.55

Przerwa na zmianę sal

12.55 - 13.15

Automatyzacja procesów i satysfakcja Klientów

12.55 - 13.15

Chatboty – wsparcie komunikacji wewnętrznej w organizacji, czyli jak nauczyć maszynę korpomowy

Tematem prezentacji jest opowiedzenie o poszukiwaniu równowagi pomiędzy doświadczeniem Klienta w procesie wypłaty świadczeń a standaryzacją i automatyzacją procesu. Pokażemy, jaki wpływ na satysfakcję Klientów ma automatyzacja i standaryzacja oraz czy jest to element doceniany, gdzie się sprawdza, a gdzie automatyzacja jest trudna do wdrożenia z różnych przyczyn. Opowiemy o wskaźnikach i miarach automatyzacji.

Przedstawienie zagadnień związanych z inteligentnymi chatbot-ami, na przykładzie automatyzacji procesu wsparcia użytkowników końcowych w GSK.

Krzysztof Rutkowski

Menedżer ds. Rozwoju Aplikacji Biznesowych | SCRUM Product Owner, AXA TUnŻ

Paweł Cygler

Kierownik Wydziału Wsparcia i Rozwoju w Obszarze Operacji i Wsparcia Sprzedaży, AXA TUnŻ

Tomasz Żółtowski

IT Manager, Cognitive Solutions - Case Management, GSK

13.15 - 14.15

Obiad

14.15 - 14.35

Co przed RPA ? Wybór procesów, budowanie business case, ocena ryzyk

14.15 - 14.35

Continous delivery & deployment – nowy wymiar zarządzania

Czy moja implementacja RPA będzie sukcesem? Czy zrealizuje plan finansowy? Czy ryzyka nie spowodują katastrofy? – te i inne pytania powinny być zaadresowane przed rozpoczęciem implementacji, jeśli  chcemy żeby odpowiedzi były dla nas zadawalające. Porozmawiamy o finansach, implementacji, monitorowaniu ryzyk i rozwiązaniach alternatywnych dla RPA.

 

Prezentacja adresuje problematykę zarządzania cyklem życia aplikacji z punktu widzenia doświadczeń operatora telekomunikacyjnego. Omówiony zostanie proces automatyzacji w obszarze współpracy z centrami R&D dostawców infrastruktury i oprogramowania telekomunikacyjnego jak również przedstawione będą mechanizmy automatyzacji procesu instalacji i podmiany (in software system upgrade) oprogramowania dla krytycznych biznesowo platform telekomunikacyjnych. W ostatniej części poruszone zostaną zagadnienia związane z monitorowaniem działania platform i usług w kontekście potencjalnej automatyzacji w obszarze change management / configuration management.

Marcin Nowakowski

Program manager / change manager , BNP Paribas Securities Services

Michał Sewera

Head of EPC Shared Service Center, T-Mobile

14.35 - 14.40

Przerwa na zmianę sal

14.40 - 15.00

Czy dojrzałość procesowa firmy pomaga w skutecznym automatyzowaniu jej procesów?

14.40 - 15.00

Cienie i blaski robotyzacji procesów biznesowych na przykładzie wdrożenia RPA w Euro Bank S.A.

Zespół PROCESOWCY.PL prowadzi cykliczne badania dojrzałości procesowej organizacji funkcjonujących w Polsce. Podczas prelekcji omówiona zostanie zależność między dojrzałością procesową organizacji a skutecznością przedsięwzięć polegających na automatyzacji procesów. Być może jest odwrotnie i to właśnie automatyzacja procesów powoduje wejście na wyższy poziom dojrzałości procesowej…?

Podczas wystąpienia, bez sprzedażowego koloryzowania, opowiemy o wdrożeniu RPA w Euro Bank S.A. Poruszone zostaną aspekty praktyczne zagadnień takich jak: budowa zespołu oraz kompetencji RPA w organizacji; proces oceny procesów, budowy, wdrożenia i utrzymania robotów; ewolucja postrzegania robotyzacji przez jednostki biznesowe; współpraca z obszarem IT; korzyści a koszty. Całość przedstawiona zostanie z perspektywy biznesowo-menadżerskiej oraz operacyjno-deweloperskiej.

Łukasz Tartanus

Founder and Executive Editor, Procesowcy.pl

Wojciech Szremski

Process Automation (RPA) and Continuous Improvement Director, Euro Bank

Bartłomiej Mazurkiewicz-Bylok

RPA Developer, Euro Bank

15.00 - 15.30

Przerwa na kawę

Sesje roundtables

Odbędą się 2 rundy dyskusji po 40 minut. W każdej z rund planujemy osobne stoliki/tematy.

Równoległe dyskusje roundtables to element konferencji angażujący wszystkich uczestników. Ta sesja ma kilka celów. Po pierwsze, bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń w ramach konkretnego zagadnienia, interesującego daną grupę uczestników. Po drugie – możliwość spotkania i rozmowy z prowadzącym dane roundtable – wybraliśmy bowiem do ich prowadzenia osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Sesja roundtables to bardzo szerokie spektrum tematów i bogate grono wybitnych osobowości ze świata cybersecurity w roli prowadzących – tak, aby każdy uczestnik konferencji mógł znaleźć interesującą go najbardziej dyskusję i poznać w ten sposób innych uczestników zainteresowanych tą samą tematyką.

15.30 - 16.10

Pierwsza runda roundtables

Technologia to rzecz wtórna, jakie kryteria musi spełnić sam proces, od którego zacząć i kto ma to wdrożyć a kto utrzymać? Aspekt ludzki – jakimi argumentami pokonać opór i strach na różnych szczeblach organizacji? Kiedy formalnie posadowić Projekt RPA a kiedy zlecić tylko „mały” Proof of Concept i  kiedy budować wewnętrzne kompetencje w zakresie wdrażania i utrzymania RPA? Mierzalne efekty automatyzacji, jak zapewnić zgodność z czasem i budżetem oraz ROI poniżej roku? Jak utrzymać kontrolę nad rozwiązaniem i nie pogorszyć bezpieczeństwa? Dobre praktyki w zakresie współpracy z własnym IT i firmami zewnętrznymi.

Jacek Dudkiewicz

Prezes Zarządu, Rhenus Data Office Polska

Jaki wpływ wywiera robotyzacja na szybkość i trafność podejmowania zarządczych decyzji biznesowych? Istnieje wiele różnych modeli zarządzania wyróżnianych np.: ze względu na strukturę (horyzontalny, wertykalny, zwinny, procesowy) lub sposób podejmowania i konsultowania decyzji (wg Frederic Laloux:  Czerwony, Bursztynowy, Pomarańczowy, Zielony, Turkusowy)… czym powinien cechować się  styl zarządzania aby robotyzacja „czuła się” w nim najlepiej? Jakie ryzyka niesie za sobą automatyzacja analityki w odniesieniu do podejmowanych decyzji biznesowych, czy bezgranicznie możemy ufać danym dostarczanym przez roboty? Czy robotyzacja ma/będzie miała wpływ na modele zarządzania w odniesieniu do nowoczesnego rynku pracy, w którym dominuje pracownik niechętnie podejmujący pracę polegającą na monotonnym i powtarzalnym przetwarzaniu danych w procesach biznesowych.

Jarosław Michalak

Head of Process Management Bureau, Lean Manager, Six Sigma Black Belt, TAURON Obsługa Klienta

Komu przysługują prawa do rozwiązań technologicznych stosowanych w procesach automatyzacyjnych (prawa do oprogramowania, w tym licencje open-source, patenty, know-how i in.) i jak z nich legalnie korzystać? Automatyzacja procesów “twórczych” – komu przysługują prawa do wyników takich procesów (raportów, zebranych lub “wzbogaconych” danych, struktur i baz danych, wytworzonych obiektów)? Skąd legalnie czerpać dane potrzebne do automatyzacji (dane osobowe i nie-osobowe, dane zbierane dzięki rozwiązaniom IoT, dane publiczne i in.)?

Piotr Zawadzki

Adwokat, Rzecznik patentowy, Bird & Bird

Czy Twoja organizacja jest gotowa na efektywne wdrożenie narzędzi RPA w krótkim czasie? Czy poziom dojrzałości procesowej organizacji definiuje kierunek działania i szybkość osiąganych efektów w projektach robotyzacyjnych? Jak zbudować model wdrażania robotyzacji w organizacji, który skróci czas trwania projektu? Czy szybkie wdrożenie narzędzia RPA definiuje sukces projektu? Odpowiedzialność zadań w projekcie po stronie dostawcy i klienta, jako element budowy harmonogramu?

Nina Twardowska

Członek Zarządu, SSC Consulting

Monika Wójcik

Project Manager, SSC Consulting

Jakie czynniki wpływają na opłacalność robotyzacji? Jakie są kluczowe obszary, od których zależy szybki zwrot z inwestycji? Czy i w jaki sposób można przyspieszyć uzyskanie ROI? Gdzie warto szukać oszczędności przy wdrożeniu robotyzacji?

Piotr Kaczmarek

Dyrektor ds. Rozwoju, SmartMedia

16.15 - 16.55

Druga runda roundtables

„To nie jest zakres IT” – czyli jak efektywnie zarządzać zakresem pomiędzy IT/Finansami/ Administracją? Czy organizacja IT powinna mieć odpowiedzialność budżetową? Jakie rady damy kobietom liderkom na co dzień pracującym z męskim światem IT?

Aleksandra Kolenda

EMEA Business Services Operations Director, CBRE Corporate Outsourcing

Kto powinien tworzyć boty? Czy w zespole RPA powinni być deweloperzy IT? Czy potrzebujemy menagera projektu i analityków? W trakcie round table postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania dotyczące tworzenia zespołów i kompetencji w zakresie RPA.

Dominik Jaskulski

RPA Consultant, Office Samurai

Czy jesteśmy gotowi: jak wybrać procesy do automatyzacji/robotyzacji? Czym się kierować przy priorytetyzacji zidentyfikowanych obszarów w kontekście realizacji programu RPA? W którą stronę iść: budować rozwiązania własnymi siłami czy szukać wsparcia na zewnątrz? Jak wybrać dostawcę?

Wioletta Wójcicka

Performance Improvement Manager, Tate & Lyle Global Shared Services

Adam Soliński

IS/IT Business Relationship Coordinator, Tate & Lyle

Jak uzyskać i zmierzyć faktyczne oszczędności finansowe płynące z automatyzacji procesów? Czy automatyzacja przynosi korzyści finansowe czy tylko powiększa koszty? Ile naprawdę możemy zarobić? Czy obniżenie koszów i czasu pracy to jedyne korzyści płynące z automatyzacji? Ciekawe przypadki automatyzacji procesów i niestandardowe benefity, na których możemy zarobić. Ile tak naprawdę oszczędzamy automatyzując procesy ? Mniej czy więcej? Teoria vs praktyka

Bartosz Popiński

Manager oraz Robotic Process Automation Expert, EY

Automatyzacja procesów, mnogość rozwiązań, wreszcie robot kierujący pracą robotów i narzędzi – wciąż potrzebny manager czy ekspert IT? Optymalizacja struktur to: a) wysoko wyspecjalizowane zespoły procesowe + osobny zespół rozwoju i wdrożeń; a może: b) zespoły projektowo-procesowe z wieloma kompetencjami i możliwoscią realizacji procesu?

Bartłomiej Brzeziński

Manager, Citi Service Center Poland

16.50 - 17.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Łukasz Suchenek

Content Manager, Evention